INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Kaňka + Partners s.r.o., IČ: 28200845, DIČ: CZ28200845, se sídlem Radlická 3301/68, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 132392 (dále jen „Společnost“) tímto dokumentem poskytuje svým obchodním partnerům informace o zpracování jejich případných osobních údajů v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

1) Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem osobních údajů je Společnost, kterou je možné kontaktovat písemně na adrese sídla nebo elektronicky na emailu info@kankapartners.com.

2) Účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou Společností zpracovány pro následující účely:
a) Plnění smluvních povinností.
b) Realizace vzájemných obchodních vztahů.
c) Vzájemná komunikace a informování.
d) Ochrana právních nároků Společnosti.

3) Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právní základ pro zpracování osobních údajů Společností je:
a) Nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů.
b) Nezbytnost zpracování pro účely oprávněných zájmů Společnosti, kterými jsou ochrana práv a nároků Společnosti v případném sporu.

4) Kategorie dotčených osobních údajů

Společnost zpracovává takové údaje svých obchodních partnerů, aby mohla řádně plnit svoje smluvní povinnosti, poskytovat vyžádané služby a aby mohla efektivně komunikovat se svými obchodními partnery.

Společnost tak zpracovává následující kategorie osobních údajů:
a) Základní identifikační údaje
b) Kontaktní údaje

5) Příjemci osobních údajů

Kromě Společnosti mohou být osobní údaje poskytnuty externím subjektům zpracovávajícím pro Společnost daňovou a účetní agendu (externí účetní) popřípadě jiným profesionálním poradcům (daňový poradce, advokát).

6) Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Osobní údaje budou uloženy po celou dobu trvání vzájemného obchodního vztahu se Společností a po jeho skončení po dobu nezbytně nutnou pro ochranu práv a oprávněných zájmů Společnosti, která nepřekročí 4 roky.

7) Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí

Osobní údaje jsou získány od subjektu údajů a ze smluvní dokumentace uzavřené mezi Společností a subjektem údajů a dále z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek.

8) Práva subjektů údajů

Společnost tímto poskytuje informace o tom, že subjekt, jehož údaje jsou zpracovávány má následující práva:
• právo dotazovat se Společnosti na uchovávání a zpracování svých osobních údajů,
• právo na přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu,
• právo požadovat opravu nebo výmaz nesprávných údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
• právo získat osobní údaje, které poskytl Společnosti ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo na přenositelnost takových údajů k jinému správci,
• právo požadovat vysvětlení protiprávního uchovávání a zpracovávání osobních údajů, pokud by byly tyto údaje uchovávány nebo zpracovávány protiprávně, popř. právo požadovat odstranění protiprávně uchovávaných a zpracovávaných údajů,
• právo na podání stížnosti proti zpracování svých osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Contact

Kaňka + Partners s.r.o.
Radlická 3301/68
150 00 Praha 5 – Smíchov
Czech Republic

info@kankapartners.com
Tel.: +420 732 303 103